ફોર્મેશન

હું નદી,
અટકી થઈ સ્થિર
મારામાં ઉગે પથ્થરના
મૂળ ગુફાના અંધારમાં

This entry was posted in લઘુ કાવ્યો, સ્વરચિત કૃતિઓ. Bookmark the permalink.

1 Response to ફોર્મેશન

  1. himanshupatel555 કહે છે:

    ૧) નદી અટકે એટલેજ સ્થિર થઈ જાય.
    ૨)મારામાં ઉગે કરતાં ફોર્મેશનમાં આકાર કે સ્વરુપ પામવાની વાત છે, ગતિ નથી, તેથી ઉગે(એમાં ગતિ છે.) ને બદલે-બંધાય, ગઠાય જેવા શબ્દો વધારે કર્મશીલ બને જ્યાં ગતિ અટકી નક્કરતા શરુ થાય છે.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.